Retningslinjer og sikkerhet

Følgende retningslinjer gjelder for Rena Alpin og Skisenter:

Key Card
Dersom du ikke har Key Card fra Skidata, må du kjøpe dette. Kortpris kommer i tillegg til heisprisen. Har du Key Card fra Skidata, kan dette elektroniske kortet lades opp på nytt og brukes i flere anlegg. Vi har ingen pant på Key Card.

Heiskort
Alle heiskort, unntatt klippekort er personlig og må ikke overdras til andre. Mistet kort erstattes ikke. Ved tap eller skade av sesongkort, kan nytt kort lades opp på nytt Key Card. Ved misbruk eller brudd på overnevnte retningslinjer, eller på de alpine løyperegler, kan heiskortet inndras.

Vær og føreforhold
Våre gjester må vært oppmerksom på at vær og føreforhold kan skifte fort i fjellet. Gjestene er selv ansvarlig for å vurdere forholdene ut i fra sine egne skiferdigheter, før kjøp av heiskort. Dersom du er usikker med hensyn til vær og føre, ta kontakt med heisbua før du kjøper heiskort

Sikkerhet i nedfartene
Hos Rena alpin og skisenter gjelder regler for sikkerhet fra Alpinanleggenes Landsforening.
Når du besøker oss er det ditt ansvar å følge disse reglene. 
All skikjøring utenfor merkede og preparerte nedfarter anses som offpiste og foregår på egen risiko.
Under ser du de alpine skivettreglene.

Sikkerhet i skiheisene
All slalåmkjøring, hopping, lek eller andre aktiviteter i heisene, som innebærer fare for mennesker og anleggsutstyr er forbudt og kan medføre inndragning av heiskort og bortvisning fra området. Sikkerheten til våre gjester tar vi på alvor!

Hjertestarter
Alle hos Rena Alpin og Skisenter har hele tide fokus på sikkerheten til våre gjester. For å styrke dette ytterligere, har vi nå anskaffet hjertestarter. Denne er plassert i heisbua.

Betingelser for leie av ski.

  • Ta med legitimasjon når du skal leie ski- og snowboardutstyr. All betaling skjer i heisbua og stemplet kvittering forevises ved tilbakelevering av utstyret. Skiutleia er i underetasjen av servicebygget / kafeteriaen
  • Alpinski og snowoard kan lett forveksles. Husk hvordan utstyret ser ut og hvor du plasserer dette.
  • Utstyr skal kun benyttes i preparerte løyper. Skade på utstyr ved annen bruk må erstattes.
  • Utleier har ikke ansvar for tyveri av utstyret. I hele leieperioden har leietaker selv ansvaret for utstyret.
  • Utleier har ikke ansvar for personskader som påføres leietaker i leieperioden. Det refunderes ikke penger for avbrutt leie.
  • Leid utstyr skal returneres til skiutleia hos Rena alpin og skisenter når leieperioden er slutt.

God tur!

 

Alminnelige vilkår ved kjøp og bruk av heiskort

Ved kjøp og bruk av heiskort godtar kortholder anleggets alminnelige vilkår, herunder:

1.      Definisjoner – type heiskort

·        Timeskort, halvdagskort, dagskort eller flerdagerskort gjelder i ordinær åpningstid for den eller de datoer som er angitt på kortet.

·        Sesongkort gjelder i ordinær åpningstid fra anleggets åpning ved vintersesongens begynnelse til sesongslutt.

·        Årskort gjelder i ordinær åpningstid i 12 måneder til og med den dato som er angitt på kortet.

·        Klippekort, punktkort og enkeltbillett gjelder til påstemplet gyldighetsdato på kortet/billetten.

·        Andre typer heiskort, så som familiekort, gjelder i ordinær åpningstid for den eller de datoer som er angitt på kortet.

 

2.      Anvendelse av heiskort

Ved kjøp av heiskort skal det fremgå hvilke heiser og nedfarter som er i drift.

·        Med mindre annet er bestemt er heiskort  – unntatt klippekort,  punktkort og enkeltbillett – personlige og kan ikke overdras/lånes ut til andre. Overtredelse kan medføre at kortet inndras. Brukeren skal kunne legitimere at vedkommende  er rettmessig innehaver av kortet. Kortet skal uoppfordret vises ved kontroll.

·        Tapt kort erstattes kun med et nytt kort når personlige data er registrert i forbindelse med kjøp av heiskortet og det lar seg sperre. Anleggseier har anledning til å ta et administrasjonsgebyr i forbindelse med utstedelsen av nytt kort.

·        Skader på heiskort ved normal bruk gir rett til utstedelse av nytt kort.

 

3.      Regler for alpin ferdsel i skianlegget

Alpin skisport – inklusive snowboard, telemark o.l. – er forbundet med en viss risiko. Kortholder forplikter seg til å gjøre seg kjent med de Internasjonale Alpinvettreglene og å opptre i samsvar med disse. Alpinvettreglene lyder som følger:

10 regler for alpine skiløpere og snowboardere:

1. Ansvar for å unngå skade: Du må forholde deg slik at du ikke skader deg selv eller andre.

2. Avpasse farten etter forholdene: Du må kjøre kontrollert og avpasse fart og kjøremåte etter ferdighet, terreng, føreforhold og trafikk.

3. Vikeplikt: Kommer du bakfra (ovenfra), har du ansvaret for å unngå kollisjon.

4. Forbikjøring/Utforkjøring: Det er forbudt å kjøre rett utfor unntatt under organisert trening. Kjører du forbi en annen skiløper/snowboarder, må du gi vedkommende tilstrekkelig plass for såvel kontrollerte som ukontrollerte bevegelser.

5. Starte, kjøre inn i eller svinge oppover i nedfarten: Kjører du inn i eller svinger du oppover i en nedfart, må du påse at dette skjer uten fare for deg selv eller andre. Det samme gjelder for kjøring etter stans.

6. Stopp i nedfarten: Stopp ikke opp eller sitt på trange eller uoversiktlige steder.

7. Til fots i nedfarten: Er du til fots, må du kun benytte deg av ytterkantene av bakken.

8. Skistoppere/Fangremme: Skistoppere/fangremmer er påbudt. Kontroller at bindingene er riktig innstilt.

9. Respekter skilt: Følg skilting, merking og anvisninger.

10. Hjelp til ved ulykker: Ved skader har enhver plikt til å hjelpe. Vitner og medvirkende plikter å oppgi personalia.

Det er forbudt å oppholde seg i skianlegget utenfor åpningstid. Dette kan medføre livsfare, da det pågår anleggsarbeid med snøproduksjon og preparering.

Alpin skikjøring er forbundet med en viss fare. Rusmidler og skikjøring passer ikke sammen Overtredelse av skivettreglene kan medføre bortvisning fra anlegget.

Kilde: Alpinanleggenes Landsforening


Kortholder skal uoppfordret vise heiskortet ved kontroll. Ved eventuelle ulykker som kortholder er involvert i – eller er vitne til – forplikter vedkommende seg til å legitimere seg, herunder å oppgi navn og telefonnummer.

4.      Angrerett ved kjøp av heiskort

Ved fjernsalg – for eksempel ved kjøp av heiskort over internett – gjelder lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (lov av 20. juni 2014 nr. 27 – angrerettloven). For nærmere opplysninger om kortholders angrerett og angrerettskjema vises det til skianleggets hjemmeside.

Ved salg fra fast utsalgssted – eksempelvis ved salg fra billettluken i tilknytning til skianlegget – gjelder ikke angrerettloven, men de alminnelige refusjonsreglene i punkt 4 og 5.

5.      Refusjon ved driftsavbrudd, sykdom eller skade

5.1. Generelt

Ved driftsavbrudd – det vil si ved heisstans og/eller når mer enn 50% av det totale løypetilbudet på kjøpstidspunktet ikke kan benyttes – er kortinnehaveren berettiget til en forholdsmessig refusjon for den tid heiskortet ikke kan benyttes. Driftsavbruddet må være av minst 30 minutters varighet og summen av driftsavbruddene må utgjøre mer enn 1/3 av heiskortets gyldighetstid.

Det gis ikke refusjon ved kjøp av dagskort, halvdagskort eller timekort.

5.2. Driftsavbrudd som ligger utenfor driftsledelsens kontroll (force majeure)

Ved driftsavbrudd som ligger utenfor skianleggets kontroll skal refusjonen tilsvare 50% av den forholdsmessige refusjonen som kortinnehaver har krav på etter det foregående punkt. Dette gjelder ved driftsavbrudd som følge av eksempelvis vær- og vindforhold, snømangel, skred, lynnedslag, oversvømmelse, brann, strømstans, streik, offentligrettslige forbud eller påbud, pandemier m.v. og som utgjør forhold som anlegget ikke med rimelighet kunne forvente å ta i betraktning på kjøpstidspunktet. Det er opp til anlegget å dokumentere at driftsavbruddet skyldes slike forhold og at anlegget ikke har hatt mulighet til å unngå eller overvinne følgene av disse.

Ovennevnte bestemmelse gjelder ikke hvis anlegget holder åpent mer enn 1/3 av sesongen. Hvis anlegget er stengt – eksempelvis på grunn av snømangel – utover 1/3 av sesongens totale antall skidager kan kortholder kreve en forholdsmessig refusjon for den tid sesongkortet ikke kan benyttes. Kortholder har ikke krav på hele kjøpesummen. Et eventuelt refusjonskrav er oppad begrenset til 50% av heiskortets kjøpesum uavhengig av kjøpstidspunkt. Refusjonen skal tilsvare 50% av den forholdsmessige andel av den tid heiskortet ikke kan benyttes, det vil si heiskortets verdi delt på antall dager i sesongen. Denne «dagraten» er avgjørende for refusjonskravets størrelse.

Eventuelle refusjonskrav kan ikke avregnes før etter at sesongen er avsluttet. Inntil sesongavslutning kan anleggseier følgelig avvise eventuelle refusjonskrav.

4.3       Refusjon ved sykdom eller skade

Ved sykdom eller skade vil kortbrukeren være berettiget til en forholdsmessig refusjon av kortutgiftene for den tid kortet ikke kunne benyttes. Skaden eller sykdommen skal på anmodning dokumenteres gjennom legeerklæring. Kortet skal tilbakeleveres så raskt som mulig.

6.      Sanksjoner ved misbruk av heiskort eller overtredelse av alpinvettreglene

Kortholder er innforstått med at misbruk av heiskort, overtredelse av Alpinvettreglene, brudd på anvisninger i heiser og nedfarter, skikjøring i beruset tilstand m.v. kan medføre er inndragning/sperring av heiskort, ileggelse av tilleggsavgift/kontrollavgift, bortvisning fra anlegget og/eller politianmeldelse.

Med misbruk av heiskort menes bl.a. bruk av feil kort (voksne som benytter barnekort), kortet til en annen person, forfalsket kort, stjålet kort m.v.

7.      Innhenting og oppbevaring av personopplysninger

Rena IL er ansvarlig for behandlingen av kortholders personopplysninger. For mer informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger, og hvilke rettigheter du har i forbindelse med behandlingen, se renail.no. Om du har noen ytterligere spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger, eller ønsker å utøve noen av dine rettigheter, kan du kontakte oss på postmaster(a)renail.no

8.      Regler om markedsføring

Kortholder er innforstått med at det etableres et kundeforhold og aksepterer med dette å motta reklamefremstøt på e-post, ordinær post m.v.

Kortholder kan reservere seg mot denne type markedsføring på kjøpstidspunktet eller ved å gå inn på skianleggets hjemmeside renaalpin.no